Leveringsvoorwaarden

November 2018

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.zeezandzilver.nl (hierna: Zee Zand Zilver) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 2. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de order van een klant door Zee Zand Zilver. Zee Zand Zilver is gerechtigd orders te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een order niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Alle aanbiedingen van Zee Zand Zilver zijn vrijblijvend en Zee Zand Zilver behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of wanneer leveranciers van Zee Zand Zilver hun prijzen wijzigen.

3.2 De verzendkosten van orders worden bepaald op basis van de actuele tarieven van Post.nl.  Zee Zand Zilver is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via Post.nl. Bestellingen boven de €250,- worden uitsluitend aangetekend verzonden. De klant is ook gehouden om artikelen aangetekend op eigen kosten te retourneren.

3.3 In sommige gevallen is sprake van Speciale aanbiedingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Zee Zand Zilver kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na orderdatum. Na deze periode worden orders automatisch geannuleerd.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de order van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

4.3 De klant geeft Zee Zand Zilver toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

4.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Zee Zand Zilver.

Artikel 5. Levering

5.1 Zee Zand Zilver streeft er naar om orders binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Voor artikelen die niet op voorraad zijn wordt een termijn van 8 werkdagen aangehouden. Hiertoe is Zee Zand Zilver echter niet verplicht. Met uitzondering van in opdracht gemaakte sieraden, deze levertijd varieert van 8-10 weken. Op de afwikkeling van de verzending door de vervoerder heeft Zee Zand Zilver geen invloed maar in de regel kunt u er vanuit gaan dat het pakje u binnen 2-3 werkdagen bereikt.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na betaling van de order, behalve voor zover de vertraging niet aan Zee Zand Zilver kan worden toegerekend. Tenzij op de website is aangegeven dat deze periode langer is door afwezigheid van Zee Zand Zilver als gevolg van vakantie, ziekte of vooraf overeengekomen afwijkende levertijd.

5.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de order betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de order zonder kosten te annuleren. Zee Zand Zilver zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Zee Zand Zilver zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Zee Zand Zilver.

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Zee Zand Zilver verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7. Bedenktijd

7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Zee Zand Zilver hanteert een 14 kalenderdagen niet goed / geld terug garantie.

7.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan Zee Zand Zilver retourneren. De wijze van retourneren is aangetekend.

Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Zee Zand Zilver het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten van heen- en retourzending) binnen dertig dagen aan de klant terug betalen.

7.4 Indien het product in opdracht van de klant is vervaardigd is de Niet Goed / Geld Terug garantie niet van toepassing.

Artikel 8. Orders/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Zee Zand Zilver, dan wel tussen Zee Zand Zilver en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Zee Zand Zilver, is Zee Zand Zilver niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Zee Zand Zilver.

Artikel 9. Overmacht

Zee Zand Zilver heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Zee Zand Zilver gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

 

Algemeen

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens (bij voorkeur via het contactformulier of mail).

Gegevens Zee Zand Zilver een handelsnaam van Domaine Casquil:

Lieu dit Casquil 1

32110 Panjas

Frankrijk

telefoon +31 70 306 3830

Emailadres: via Contact

URL Website: https://www.zeezandzilver.nl

URL Webwinkel: https://www.zeezandzilver.nl/shop

Rekeningnummer IBAN: NL05KNAB0507023374 t.n.v FJV Visser en/of Q. Hoogerbrug.

Ingeschreven bij de Chambre du Commerce SIREN: 913026142 R.C.S. Auch

Veilig betalen met iDeal of creditcards van Visa en Mastercard.

Wij versturen uw bestelling met Postnl, DHL of La Poste met track en trace code.

La Post